நலன்புரி நன்மைகள் வாரிய வெளியீடுகள்

நலன்புரி நன்மைகள் சட்டம்
2002 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க, நலன்புரி அனுகூலங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 2 (இ ) இன் கீழ் செய்யப்பட்ட நியமனங்கள்
நலத்திட்ட உதவிகளை செலுத்துவதை ஒழுங்குபடுத்துதல்
நலன்புரி நன்மைகளின் விதிமுறைகள்
நலன்புரி நன்மைகள் கொடுப்பனவு வழங்குதல் - திருத்தம்
2006ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இலக்க, இலத்திரனியல் கொடுக்கல் வாங்கல் சட்டம்
ஆண்டு அறிக்கைகள் 2017
ஆண்டு அறிக்கைகள் 2018