සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩල ප්‍රකාශන

අස්වැසුම වැඩසටහන සම්බන්දයෙන් නිකුත් කරන ලද මාර්ගෝපදේශන පත්‍රිකා
සුභසාධන ප්‍රතිලාභ පනත
2002 අංක 24 දරන සුභසාධන ප්‍රතිලාභ පනතේ 2(ඇ) වගන්තිය යටතේ කරනු ලබන පත්කිරීම්
සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ යෝජනා ක්‍රමය
සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ යෝජනා ක්‍රමය(නියෝග) - සංශෝධනය
2006 අංක 19 දරන ඉලෙක්ට්‍රොනික ගනුදෙනු පනත යටතේ අස්වැසුම වැඩසටහන සදහා පවතින නියෝග
සුබසාධන ප්‍රතිලාභ යටතේ අස්වැසුම වැඩසටහන සදහා පවතින නියෝග
වාර්ෂික වාර්තාව 2017
වාර්ෂික වාර්තාව 2018