நலப் பலன்கள் வாரியம்
நிதி அமைச்சகம், பொருளாதார நிலையாக்கம்
மற்றும் தேசிய கொள்கைகள்
1வது தளம், புதிய கட்டிடம்,
கொழும்பு 01,,
இலங்கை

+(94)112 484 500 (Ext. 4117)
+(94)112 484 600 (Ext. 4117)
+(94)112 151 481

தகவல் உத்தியோகத்தர்
ஆர்.பி.ஆர்.ராஜபக்ஷ
மேலதிக ஆணையாளர் - செயற்பாடுகள்

info@iwms.wbb.gov.lk

welfarebenefitboard2016@gmail.com

எங்களை கண்டுபிடி


எங்களை தொடர்பு கொள்ள