සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය
මුදල් අමාත්‍යාංශය, ආර්ථික ස්ථායීකරණ
සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති
1 වන මහල, නව ගොඩනැගිල්ල,
කොළඹ 01,
ශ්‍රී ලංකාව

+(94)112 484 500 (Ext. 4117)
+(94)112 484 600 (Ext. 4117)
+(94)112 151 481

තොරතුරු නිලධාරි
ආර්.පී.ආර්.රාජපක්‍ෂ
අතිරේක කොමසාරිස් - මෙහෙයුම්

info@iwms.wbb.gov.lk

welfarebenefitboard2016@gmail.com

අප සොයන්න


Contact Us