විරෝධතා සහ අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට ලබා දී තිබූ කාලය අවසන් වී ඇත