அரசாங்கத்தால் முன்மொழியப்பட்ட நலத்திட்டங்கள்

 1. சமுர்த்தி திட்டம்
 2. முதியோர் திட்டம்
 3. சிறுநீரக நோய்கள் திட்டம்
 4. ஊனமுற்றோர் உதவித் திட்டம்
 5. பொது உதவி
 6. முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான கொடுப்பனவு
 7. தேஹமி திரியா
 8. ரன்வவிரு மபிய ரகவரன
 9. பொது உதவி
 10. வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி நிவாரணம்
 11. ஜூலை ஸ்டிரைக்கர்களுக்கான கொடுப்பனவு
 12. முடக்கப்பட்ட சோல்டர்களுக்கான சமூக பாதுகாப்பு
 13. திரிபோஷ நிகழ்ச்சி
 14. உலக உணவு திட்டத்தின் கீழ் உணவு விநியோகம்
 15. கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கான ஊட்டச்சத்து உணவுப் பொதி (போஷன மல்ல)
 16. பள்ளி ஊட்டச்சத்து உணவு திட்டம்
 17. முன்பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கான காலை உணவு
 18. புதிய பால் திட்டம் - பள்ளி குழந்தைகள்
 19. அரசு மருத்துவமனைகளுக்கான மருத்துவப் பொருட்கள்
 20. பள்ளி பாட புத்தகங்கள்
 21. பள்ளி சீருடைகள்
 22. பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வி சீசன் டிக்கெட்டுகள்
 23. கடினமான மற்றும் மிகவும் கடினமான பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கான காலணிகள்
 24. பள்ளி குழந்தைகளுக்கான சுகாதார காப்பீடு
 25. சுபாகா உதவித்தொகை
 26. ஊனமுற்ற மாணவர்கள்
 27. VT க்கான மாணவர் உதவித்தொகை மற்றும் சீசன் டிக்கெட்டுகள்
 28. மஹாபொல மற்றும் சலுகைகள்
 29. உதவித்தொகை - தரம் 5 மாணவர்
 30. மாணவர்களுக்கான தம்ம பள்ளி பாடப் புத்தகம்
 31. தம்ம பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான சீருடைகள்
 32. தம்ம பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான நூலக கொடுப்பனவுஇலக்கு திட்டங்கள்

 1. சமுர்த்தி திட்டம்
 2. முதியோர் திட்டம்
 3. சிறுநீரக நோய்கள் திட்டம்
 4. ஊனமுற்றோர் உதவித் திட்டம்
 5. பொது உதவி