சமூகப் பதிவுப் பிரிவு (SRU)

WBB இன் கட்டளை மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு உட்பட்டு SRIS மற்றும் கண்காணிப்பு மற்றும் மேலாண்மைக்காக நலன்புரி நன்மைகள் வாரியத்தில் சமூகப் பதிவுப் பிரிவு நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது IWMS க்கான தேசிய ஆதரவு மற்றும் பராமரிப்பு அமைப்பாக இருக்கும். குடிமக்களின் குறைகளை (முறையீடுகள்) முடிவெடுப்பதற்கும் கையாளுவதற்கும் SRU அனைத்து நிர்வாக அறிக்கைகளையும் WBB க்கு வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. SRU தகுதிவாய்ந்த தொழில்நுட்ப ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் நிதி மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சகத்தின் WBB இல் அமைந்துள்ளது.சமூகப் பதிவுப் பிரிவு (SRU)


ஜனக நாணயக்கார

கணினி நிர்வாகி

0112484500 (Ext. 4117)

      

டபிள்யூ. டமந்த லக்ப்ரியா

ஐடி நிர்வாகி

0112484500 (Ext. 4117)

கே. தர்ஷன்

மென்பொருள் உருவாக்குபவர்

0112484500 (Ext. 4117)