நலன்புரி நன்மைகள் சபை ஊழியர்கள் மற்றும் சபை உறுப்பினர்கள்
Board Members


பி.விஜயரத்ன (தலைவர்)

+94112484500 (Ext. 4117)

commissioner.wbb@gmail.com

commissioner.wbb@mo.treasury.gov.lk

      

கமல் பத்மசிறி (உறுப்பினர்)

+94716905042

ஏ.ஆர்.தேசப்ரியா (உறுப்பினர்)

+94776665559

dasapriyaar@gmail.com

      

நலன்புரி நன்மைகள் சபை ஊழியர்கள்


பி.விஜயரத்ன (தலைவர்)

+94112484500 (Ext. 4117)

commissioner.wbb@gmail.com

commissioner.wbb@mo.treasury.gov.lk

      

கே.பி.ரங்கன பெர்னாண்டோ (கூடுதல் ஆணையாளர்)

+947735528330

rangafern@gmail.com

      

டபிள்யூ.எச்.அனுஷ்கா விமலஜீவ (கணக்காளர்)

+94779947726

      

எச்.ஏ.வி.கே.பலன்சூரிய (உதவி ஆணையர்)

+94714106091

vijithakph@gmail.com

      

என்.எச்.பி.என்.ஜானக நாணயக்கார

கணினி நிர்வாகி

janaka.nhp.sliit@gmail.com

+94112484500(Ext. 4117)

      

டபிள்யூ. டமந்த லக்பிரியா

தொழில்நுட்ப நிர்வாகி

damantha.lakpriya@gmail.com

+94112484500(Ext. 4117)

கே. தர்ஷன்

மென்பொருள் உருவாக்குபவர்

tharshan1000@gmail.com

+94112484500(Ext. 4117)பணியாளர்கள்


அமலி தினுஷிகா (அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்)

+94112151481

amalidinushika4@gmail.com

      

ஏ.பி.எஸ்.முனசிங்க (முகாமைத்துவ உதவியாளர்)

+94112151481

கே.டி.எஸ்.என்.சாமில் (அலுவலக உதவியாளர்)

+94112151481

      

எச்.என்.பீரிஸ் (அலுவலக உதவியாளர்)

+94112151481