නවතම පුවත්
  • අස්වැසුම ජංගම යෙදවුම දිස්ත්‍රික් කාර්යාල තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් හට පුහුණුව ලබා දීම
  • අයදුම්කරුවන් තොරතුරු එක්රක් කිරීම සදහා තේරීම් කමිටු සාමාජික නිලධාරීන් UNDP දැනුවත් කිරීම ආයතනය සමග ඒකාබද්ධව ආරම්භය
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි හි සමාජ ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තාක්ෂණික පුහුණු වැඩසටහන
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමේ නිලධාරි සමාජ ලියාපදිංචිය ලියාපදිංචි කිරීම
අයදුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු එක්රක් කිරීම සදහා තේරීම් කමිටු සාමාජික නිලධාරීන්
දැනුවත් කිරීම සහ පුහුණුව ලබා දීම UNDP සහ ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තුමේන්තුව (DCS) යන ආයතන සමග ඒකාබද්ධව ආරම්භය

Snow
Forest
Mountains


මාධ්‍ය සාකච්ඡාව - සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් ලැබීම පිණිස සුදුසු තැනැත්තන් / පවුල් හඳුනා ගැනීම - 2022

"කිසිවෙක් අත හැරෙන්න දෙන්න එපා " යන තේමාව යටතේ රජයේ සුබ සාධක ලැබීම් සදහා ලියාපදිංචිය ඔක්තෝබර් 28 දිනෙන් අවසන් විය.වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය පිළිබද මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය.... (තව කියවන්න...)
අස්වැසුම ජංගම යෙදවුම දිස්ත්‍රික් කාර්යාල තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් හට පුහුණුව ලබා දීම

සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කර ඇති අයදුම් කරුවන්ගේ නිවෙස් වෙත ගොස් තොරතුරු එක්රැස් කරන "අස්වැසුම" ජංගම ... (තව කියවන්න... )
මාධ්‍ය සාකච්ඡාව - සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් ලැබීම පිණිස සුදුසු තැනැත්තන් / පවුල් හඳුනා ගැනීම - 2022

සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය විසින් ක්‍රියත්මක කිරීමට නියමිත තොරතුරු තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයන්/පවුල් හඳුනාගැනීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ... (තව කියවන්න... )

සුබසාධක පද්ධතියේ යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණයේ හරය වන්නේ සියලුම වැඩසටහන් ප්‍රතිලාභීන් සහ නව අයදුම්කරුවන් පිළිබඳ දත්ත අඩංගු ඒකාබද්ධ සුභසාධන කළමනාකරණ පද්ධතිය(IWMS) ගොඩනැගීමයි.

(තව කියවන්න....)


සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ විධායක නිලධාරීන් ලෙස IWMS නඩත්තු කිරීම සහ අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය සඳහා සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සමාජ ලියාපදිංචි කිරීමේ ඒකකය (SRU) පිහිටුවා ඇත.

(තව කියවන්න..)


  • +(94)112 484 600 (ext: 4117)

  • info@iwms.wbb.gov.lk

  • සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය

  • https://wbb.gov.lk/