සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩල කාර්ය මණ්ඩලය සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්
සුබසාධන ප්‍රතිලාභමණ්ඩල සාමාජිකයින්


බ් .විජයරත්න (සභාපති)

+94112484500 (දිගු අංකය : 4117)

commissioner.wbb@gmail.com

commissioner.wbb@mo.treasury.gov.lk

      

කමල් පද්මසිරි (සාමාජික)

+94716905042

ඒ.ආර්. දේශප්‍රිය (සාමාජික)

+94776665559

dasapriyaar@gmail.com

      

සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලය


බී.විජයරත්න (කොමසාරිස්)

+94112484500 (දිගු අංකය : 4117)

commissioner.wbb@gmail.com

commissioner.wbb@mo.treasury.gov.lk

      

එස් .ගිරිදරන් (අතිරේක කොමසාරිස්)

giridaran63@gmail.com

      

එච්.ඒ.වී.කේ.පලංසූරිය (සහකාර කොමසාරිස්)

+94714106091

vijithakph@gmail.com

      

එන්.එච්.පී.එන්.ජේ නානායක්කාර

පද්ධති පරිපාලක

janaka.nhp.sliit@gmail.com

+94112484500(දිගු අංකය : 4117)

      

ඩබ්ලිව්.ඩී.එල්.සිල්වා

තොරතුරු තාක්ෂණ විධායක

damantha.lakpriya@gmail.com

+94112484500(දිගු අංකය : 4117)

      

කේ.තර්ෂන්

මෘදුකාංග සංවර්ධක

tharshan1000@gmail.com

+94112484500(දිගු අංකය : 4117)Staff


අමාලි දිනුෂිකා

(සංවර්ධන නිලධාරි)

+94112151481

amalidinushika4@gmail.com

      

ඒ.පී.එස්.මුණසිංහ

(කළමනාකරණ සහකාර)

+94112151481

කේ.ඩී.එස්.එන්.චමිල්

(කාර්යාල සහකාර)

+94112151481

      

එච්.එන්.පීරිස් (කාර්යාල සහකාර)

+94112151481

      

ඊ.ඒ.සුජීව සම්පත් (රියදුරු )

+94112151481

+94718111719