මාධ්‍ය සාකච්ඡාව - සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් ලැබීම පිණිස සුදුසු තැනැත්තන් / පවුල් හඳුනා ගැනීම - 2022

"කිසිවෙක් අත හැරෙන්න දෙන්න එපා " යන තේමාව යටතේ රජයේ සුබ සාධක ලැබීම් සදහා ලියාපදිංචිය ඔක්තෝබර් 28 දිනෙන් අවසන් විය.වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය පිළිබද මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා සහ පාර්ශව ආයතන සමගින් විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීම පසුගිය දා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත්විනි.