අස්වැසුම ජංගම යෙදවුම දිස්ත්‍රික් කාර්යාල තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් පුහුණුව ලබා දීම

සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කර ඇති අයදුම් කරුවන්ගේ නිවෙස් වෙත ගොස් තොරතුරු එක්රැස් කරන "අස්වැසුම" ජංගම යෙදවුම් මෘදුකාංග පිළිබද සියලු දිස්ත්‍රික් තොරතුරු සන්නිවේදන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම ශ්‍රව්‍ය - දෘශ්‍ය දුරස්ථ පුහුණු ඒකකය ආරම්භ කිරීම.